กฏหมายควบคุมการทายผลบอล

151528 Image

ทนายคลายทุกข์ขอนำ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 และ 14 ทวิ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดบทลงโทษ การทายผลพนันฟุตบอล ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการเพิ่มโทษถ้ากระทำความผิดซึ่งภายใน 3 ปี โทษจะทวีคูณ และทั้งจำทั้งปรับ ในมาตรา 14 ทวิ

…ทนายคลายทุกข์ได้ให้เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามไปยัง ปดส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจับกุมการพนันฟุตบอล และเป็นที่น่าเสียใจว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว ไม่ทราบว่าการทายผลฟุตบอลมีความผิดตามบทกฎหมาย หรือมาตราใด

…จึงอยากฝากไปยังท่านผู้บังคับการ ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการพนันให้เข้าใจด้วย
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 12

… ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ เล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อ บทแห่งพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือ การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีก โสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้น แต่ความผิดตามมาตรา 4ทวิต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ทวิ
… ผู้ใดกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก

(1) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก และ ปรับ ให้วางโทษทวีคูณ

(2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือ ปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=2000

ใส่ความเห็น